Klassisk homeopati bättre än placebo

0
2568

Källa: Robert T Mathie, Suzanne M Lloyd, Lynn A Legg, Jürgen Clausen, Sian Moss, Jonathan  RT Davidson och Ian Ford. Randomised placebo-controlled trials of individualised homeopathic treatment: systematic review and meta-analysis. Systematic Reviews 2014 3:142.

Referat: Margot Granvik

Individuell behandling har effekt

Klassisk individuell homeopatisk behandling har högre effekt än placebo. Det visar en meta-analys av forskargruppen Mathie et al.

År 2013 publicerade Mathie et al en litteraturstudie där forskargruppen gått igenom publicerade artiklar från vetenskapliga studier gjorda på homeopatisk behandling på människor. De hittade 263 publicerade RCT-studier från 1800-talets början fram till slutet av år 2011. RCT står för randomiserade kontrollerade studier och följer ett forskningsupplägg som rankas högt inom akademin. RCT innebär att deltagarna slumpmässigt lottats till att få eller inte få aktivt läkemedel, samt att studien haft kontrollgrupper.

Det finns fem tidigare meta-analyser gjorda på homeopatisk behandling, där Lindes studie och Shangs studie är de mest omtalade. Linde et als studie väckte uppmärksamhet för att den visade på god effekt av homeopati. Shang et als studie menade däremot att bevisen var svaga. Shang et als studie blev kraftigt kritiserad, inte för resultaten, utan för att meta-analysen var vetenskapligt undermåligt utförd.

Individuell behandling

I samtliga tidigare meta-analyser har individuell (klassisk), komplex, klinisk och isopatisk behandling klumpats ihop.

I sin nya meta-analys från 2014 har Mathie et al arbetat vidare utifrån sin litteraturstudie. De har gjort en meta-analys enbart av de studier som handlar om individuell homeopatisk behandling. Syftet med analysen var att se om dessa studier visade högre effekt av homeopatisk behandling jämfört med placebo.

Mathie et al började med att undersöka om det tillkommit några studier mellan 2011-2013 och lade till dem.

Totalt fann man 32 RCT-studier gjorda på klassisk individuell homeopatisk behandling som uppfyllde uppställda kriterier för att få ingå i studien. De 32 RCT-studierna omfattade 24 olika medicinska tillstånd.

Tio av de 32 studierna innehöll inte tillräckligt med data och de uteslöts. I meta-analysen ingick 22 studier. Medianen för deltagande patienter var 43,5 år. Utvärderingar av insatt behandling var gjorda på allt från 12 timmar efter behandling till 12 månader efter intag av läkemedel/placebo.

Behandlingsresultaten illustreras som odds ratio, OR. Ett OR högre än 1,0 visar att homeopatisk behandling är mer effektiv än placebo. De 22 studierna har ett OR på 1,53. De tre studier som har mest tillförlitliga data har ett OR på 1,98.

Tillförlitliga data

Homeopatiska studier anklagas ofta för bias. Mathie et al bedömde risken för bias utifrån sju olika frågeställningar. 29 av studierna hade oklar eller hög risk för bias inom någon eller några av frågedomänerna. Tre av de 22 ingående studierna hade mycket tillförlitliga data. Tre studier är för lite för att avgöra om hypotesen att individuellt förskrivna homeopatiska läkemedel är effektiva eller inte, påpekar Mathie et al. Därför bör resultaten från meta-analysen tas med en nypa salt, enligt forskargruppen. Samtidigt framhåller Mathie et al att tre tillförlitliga studier i en systematisk översikt är bättre än det brukar vara inom konventionella medicinska studier.

Mathie et al jämför även sin meta-analys över klassisk homeopatisk behandling med de tidigare meta-analyserna av Linde och Shang. De tre ingående studierna med tillförlitliga data är utförda med högre metodologisk kvalitet än Shang et al krävde i sin kritik av homeopatiska studier. Det är till och med så att ytterligare 5 av de 22 ingående studierna svarar upp till Shang et als krav.

Effektivt vid fibromyalgi och otitis

I de studier som Mathie et al tittade på utvärderades utfallet av behandlingarna enligt ett i förväg bestämt upplägg som Världshälsoorganisationen tagit fram som internationell metod.

Studiernas utfall gjordes efter allt från 12 timmar till 12 månader.

Ett år kan tyckas lite, om man tänker på en patient vars hälsotillstånd försämrats under många år. 12 timmar kan tyckas som en omöjligt kort tid för utvärdering. Men tittar man på de ingående studierna så handlar det om kolera där patienterna är i ett tillstånd av uttorkning, eller diarré hos barn mellan 0.5-5 år med historik akuta diarréer, det vill säga tillstånd där snabbt resultat är livsavgörande.

Att det också blir snabba resultat vid akut öroninflammation är homeopatin välkänd för.

De 22 studier som ingick i analysen tog utöver diarré, öroninflammation och kolera upp bland annat reumatoid artrit, fibromyalgi, eksem, blodförgiftning, ADHD, depression, HIV, allergi och astma, samt migrän och huvudvärk.

De tre studier som hade tillförlitliga data och visade hög behandlingseffekt var Jacobs (1994) diarré hos barn, Jacobs (2001) akut öroninflammation och Bell (2004) fibromyalgi.

Studien kan hämtas här:

http://www.systematicreviewsjournal.com/content/3/1/142

 

Vill du se Linde et als och Shang et als tidigare meta-analyser finns de beskrivna här:

http://vetenskapenomhomeopati.se/category/meta-analyser