Vilken skola ska jag gå?

Vilken skola är bra? Vad behöver jag som elev få lära mig för att på ett säkert sätt behandla sjuka patienter? Vad ska en skola lära ut, och hur?
KHY presenterar internationella riktlinjer för vad en utbildning i klassisk homeopati bör omfatta.

 

Klassiska Homeopaters yrkesförbund, KHY, är det enda svenska yrkesförbundet för klassiska homeopater som är medlem i den europeiska sammanslutningen European Central Council of Homeopaths (ECCH).

KHY arbetar också aktivt i International Council for Homeopathy (ICH) som representerar homeopater runt om i världen.

ECCH och ICH har internationella riktlinjer för vad elever som utbildar sig till klassiska homeopater bör lära sig för att självständigt och framgångsrikt behandla patienter på ett säkert sätt. KHY har fått tillstånd att översätta och sprida riktlinjerna.

KHYs förhoppning är att riktlinjerna, som flera gånger har reviderats och
förbättrats, ska hjälpa:

 dig som elev att granska och välja skola

 dig som ansvarig för en skola att ge elever det innehåll, upplägg och pedagogik som behövs för att få fram självständiga kompetenta homeopater

Riktlinjerna är översiktliga och beskriver tydligt och detaljerat vad som bör ingå när skolan lär ut homeopatins principer och teorier. Hit hör bland annat principerna för behandling, homeopatins historik och utveckling, hur läkemedlen tillverkas och av vad, samt vilken effekt de olika läkemedlen har (materia medica – läkemedelsläran).

Enligt riktlinjerna är det viktigt att utbildarna också ser till att elever i praktiken får träna på att omsätta all teori, filosofi och kunskap i mötet med patienten och här nämns allt från hur man tar en anamnes, värderar symtom, förskriver läkemedel, hanterar personuppgifter och journaler, samt använder pålitliga verktyg som symtomlexikon (repertorier), med mera.

I takt med att elevernas kunskap ökar bör skolan uppmuntra elever att träna allt mer aktivt på patientfall under handledning. Egen klinisk träning är enligt riktlinjerna väsentligt för att en elev ska utveckla sin förmåga att observera, analysera och på sikt arbeta självständigt på ett professionellt och patientsäkert sätt. För att vara berättigad till examen bör eleven ha genomfört egna konsultationer med flera uppföljningar.

När det gäller skolornas ansvar lägger riktlinjerna stor vikt vid själva pedagogiken och att skolan använder en mängd olika metoder för att engagera och aktivera elever. Elever bör ges utrymme att reflektera över det som lärs ut genom frågor och diskussioner. De bör få träna på hur de bemöter patienter och bli uppmärksamma på sina egna reaktioner i patientmötena. Personlig utveckling, ett etiskt förhållningssätt, en ökad insikt om de egna styrkorna och svagheterna är andra mål som skolans upplägg bör stödja.

Till sidan med dokumenten.