Hur går en homeopatisk behandling till?

Homeopatisk behandling är baserad på samtal. Vid den första konsultationen är det viktigt att homeopaten kan göra en så grundlig bild av patienten som möjligt och därför avsätts 1,5-2 timmar för det första besöket.

Homeopaten behöver få ingående information om de aktuella besvären, när och hur de uppstod, hur de yttrar sig och vad som eventuellt kan lindra eller förvärra besvären. Även den tidigare sjukdomshistorien är viktig att notera liksom att titta på vad som eventuellt har föregått de nuvarande besvären. Hände någonting i patientens liv i samband med insjuknandet? Det är viktigt att få fram en så tydlig bild som möjligt av det specifika i varje enskilt fall.

Homeopaten behöver också få en bild av patientens generella reaktionsmönster med hänsyn till till exempel olika temperaturer och klimat, psykisk och fysisk stress av olika slag, kostfaktorer och sömn. Även sinnesstämning och psykiska bakomliggande faktorer som oro eller obearbetad sorg är viktiga att ta hänsyn till vid val av homeopatiskt läkemedel.

Utifrån helhetsbilden ordineras därefter ett homeopatiskt läkemedel, som antingen intas i några enstaka doser eller dagligen under en tid. Uppföljningar sker därefter vanligtvis med 5-6 veckors mellanrum, vid akuta besvär med kortare intervall. De uppföljande besöken tar runt en timme. Då går man igenom vad som hänt under den tid som läkemedlet verkat och gör en bedömning av den fortsatta behandlingen. I vissa fall behövs ingen upprepning av läkemedlet, utan läkeprocessen fortgår ändå. Ibland kan det första läkemedlet behöva upprepas, medan i andra fall kan ett nytt läkemedel behöva ges. Därefter bokas ett nytt återbesök in.

En KHY-ansluten homeopat arbetar under tystnadsplikt enligt förbundets etiska regler. Vad patienten berättar under konsultationen med homeopaten är alltså konfidentiellt.